Contributiebedragen 2024-2025 bekend

Iedereen die lid wil worden van MVC’19, dient dit te doen middels het inschrijfformulier dat onderaan deze pagina als download wordt aangeboden. Bij een nieuw lidmaatschap is het tevens verplicht om een machtiging af te geven aan voetbalvereniging MVC’19 voor het innen van de jaarlijkse contributie en eventueel op te lopen boetes en/of administratieve kosten. Bovendien moet bij een nieuw inschrijving, met uitzondering van de E- en F-pupillen (t/m JO12), ook een pasfoto worden ingeleverd. Deze is nodig voor het aanvragen van de digitale spelerspas bij de KNVB. Pas als het inschrijfformulier, voorzien van de eventuele pasfoto, is ingevuld, ondertekend en ingeleverd, wordt de aanmelding in behandeling genomen.

Het inschrijfformulier, de machtiging en eventueel de pasfoto van nieuwe jeugdspelers dienen ingeleverd te worden bij de ledenadministrateur (contactgegevens zie beneden). De vereniging beoordeelt vervolgens of het nieuwe lid geplaatst kan worden en in welke leeftijdscategorie en team de speler kan worden ingedeeld. Als de nieuwe inschrijving voor 1 juli binnen is, kan er vanuit worden gegaan dat het nieuwe lid geplaatst kan worden en aan het nieuwe seizoen (begin september) kan deelnemen. Voor inschrijvingen die gedurende het seizoen binnen komen, kan dit anders liggen!

Ook de inschrijfformulieren van senioren dienen ingeleverd te worden bij de ledenadministrateur. Overschrijvingen van en naar een andere vereniging worden in samenspraak met c.q. door de betreffende wedstrijdsecretaris (jeugd of senioren) afgehandeld.

Lidmaatschap opzeggen / Wijzigingen doorgeven

Het opzeggen van het lidmaatschap of het doorgeven van wijzigingen in de persoonsgegevens geschiedt bij voorkeur door middel van het mutatieformulier. Het formulier dient per e-mail aangeleverd te worden bij de ledenadministrateur.


Contributie

De contributie kan jaarlijks door het hoofdbestuur worden aangepast en zal ruimschoots voor aanvang van het nieuwe seizoen bekend gemaakt worden. De contributie wordt veelal aangepast conform de geldende consumentenprijsindex (CPI).

In deze contributie is inbegrepen het wedstrijdtenue voor iedere speler, bestaande uit sokken, een broek en een shirt. Daarnaast is ook een bijdrage verdisconteerd in de contributie ten behoeve van de coachjassen.

Voor het nieuwe seizoen 2024-2025 heeft het hoofdbestuur besloten geen verhoging door te voeren. De volgende contributiebedragen zijn van toepassing:

 2021-20222022-20232023-20242024-2025
Senioren174178181181
Wandelvoetbal60 (helft)100
VR 30+95100100100
A (JO19)132136138138
B (JO17)132136138138
C (JO15)116120121121
D (JO13)116120121121
E (JO11)101104105105
F (JO09)101104105105
Mini-F (JO07)70707070
G116120121121

Indien een bestaand spelend lid géén automatische incasso heeft afgegeven, wordt de contributie verhoogd met € 5,00! Voor de G-leden onder ons geldt hiervoor een uitzondering.

De contributie wordt jaarlijks omstreeks 15 augustus geïnd op de contributierekening van MVC’19 (rekeningnummer NL95RABO0131025945). U ontvangt hiervan gèèn schriftelijke aankondiging/berichtgeving. De contributie voor het nieuwe seizoen wordt immers ruimschoots voor aanvang van het seizoen op de website van MVC’19 gepubliceerd.
Een lid dat MVC’19 (in het verleden) geen automatische machtiging heeft afgegeven voor het innen van de contributie, krijgt wèl een contributierekening. Hetzij per mail of anders per post of app. Indien een lid zijn/haar contributie niet tijdig heeft betaald, dat wil zeggen vóór aanvang van het voetbalseizoen (start competitie), zal hij/zij NIET kunnen spelen totdat de contributieplicht is voldaan!

Donateurschap

MVC’19 kent drie vormen van donateurschap.
Het reguliere donateurschap bedraagt € 50,-. De donateur wordt hierbij met diens naam (voor zover daarmee wordt ingestemd) vermeld op de website en in de kantine.
Wordt deze donateursbijdrage te hoog gevonden en wil je de club toch steunen, dan kan er gekozen worden voor een bijdrage van € 25,-. Daarbij wordt je naam echter niet vermeld op de website en in de kantine.
Een donateur die ook nog eens een keer wil voetballen, om andere teams uit te kunnen helpen in geval van tekorten, dient te kiezen voor het spelend donateurschap van € 70,-. Met deze hogere bijdrage worden de vaste kosten van het KNVB-lidmaatschap, hetgeen verplicht is als je wilt spelen ook al is dit slechts incidenteel, voor een deel vergoed. In beginsel geeft dit het recht om per seizoen bij 5 wedstrijden uit te helpen.

Restitutieaanvraag

Aan de hand van de onderstaande regels wordt bepaald of een lid al dan niet recht heeft op restitutie van de reeds betaalde contributie:

 • Elk spelend lid is verplicht om contributie te betalen. De contributie wordt jaarlijks omstreeks 1 augustus, of uiterlijk voor aanvang van de competitie, geïnd.
 • Aan het einde van ieder seizoen wordt er stilzwijgend van uit gegaan dat het lidmaatschap met weer een seizoen wordt verlengd.
 • Elk spelend lid dat zich wil uitschrijven/afmelden, dient dit vóór aanvang van het nieuwe seizoen, maar uiterlijk 1 juni, kenbaar te maken bij de ledenadministrateur d.m.v. het mutatieformulier.
 • Een tijdige en correcte afmelding bij de ledenadministrateur is de verantwoordelijkheid van het spelende lid zelf.
 • Voor elke uitschrijving die na de eerder genoemde datum wordt doorgegeven, wordt een vast bedrag van
  € 20,- aan het lid in rekening gebracht. MVC’19 dekt met dit bedrag de kosten die in rekening worden gebracht door de KNVB.
 • Indien door langdurige ziekte, blessure, zwangerschap en/of overlijden een spelend lid minimaal een half seizoen niet in staat is (geweest) om deel te nemen aan trainingen en wedstrijden, dan heeft hij/zij recht op restitutie van een deel van de contributie. Daarbij wordt rekening gehouden met de volledige bijdrage aan het kledingfonds, eventuele extra kosten indien geen machtiging is afgegeven en de eerdergenoemde vaste kosten ad. € 20,-.
 • Van het resterende bedrag aan contributie wordt de helft terug betaald indien men een half seizoen of langer heeft moeten missen.
 • Ook bij permanente verhuizing of langdurig verblijf in het buitenland, langer dan één seizoenshelft, geldt, op overeenkomstige wijze, bovengenoemd recht op restitutie.
 • In alle andere gevallen beslist het hoofdbestuur.
 • Verzoeken tot restitutie van de contributie dienen tijdig voor het einde van een seizoen, uiterlijk op 1 april, schriftelijk of per e-mail te worden ingediend bij de ledenadministrateur. Te laat ingediende verzoeken worden NIET meer in behandeling genomen.
 • Alle verzoeken waarbij men recht heeft op restitutie, worden uiterlijk aan het einde van het seizoen tussen 1 april en 30 juni financieel afgewikkeld.


Met vragen over de over de contributie(-afhandeling), in- en/of uitschrijvingen kunt u middels het contactformulier terecht bij de ledenadministrateur.

Contactgegevens

René Boots
Ledenadministrateur 
Schoorveld 8 
5993 NB Maasbree 
T: (077) 465 13 76 
E: rloekie@cs.com

Leave a Reply