Algemene Ledenvergadering 24 november 2017

Beste MVC’19 lid en ouders van onze jongere leden,

Zoals eerder aangekondigd is wordt op vrijdag 24 november de Algemene Ledenvergadering 2017 gehouden. We starten om 20.00 uur in de kantine van MVC’19. Een avond waarin jij wordt geïnformeerd over het (financiële) wel en wee van de vereniging, Daarnaast kun je vooral meedenken en met de leden discussiëren over de toekomst van MVC’19.

De agenda is als volgt:

 1. Opening door de voorzitter
 2. Vaststelling notulen ledenvergadering d.d. 18 november 2016
 3. Jaarverslag 2016/2017
 4. Terugkoppeling Top-D toernooi
 5. Financieel verslag seizoen 2016/2017 en begroting seizoen 2017/2018
 6. Verslag kascommissie over financieel verslag 2016/2017
 7. Benoeming van een stemcommissie door het bestuur en uitreiking van de stembiljetten
 8. Stemmen en verkiezingen
  • A. Goedkeuring verslag kascommissie seizoen 2016/2017
  • B. Goedkeuring begroting seizoen 2017/2018
  • C. Verkiezingen bestuurskandidaten
  • D. Verkiezing 1 lid kascommissie
 9. Pauze en tellen van de uitgebrachte stemmen
 10. Bekendmaking van de uitslag stemming en verkiezingen
 11. Vooruitblik en dialoog over de toekomst van MVC’19
 12. Mededelingen
 13. Rondvraag
 14. Sluiting en gezellig samenzijn Toelichting:

Ad 2 Enkele exemplaren van de notulen liggen voor de vergadering ter inzage in de bestuurskamer, verder kun je de notulen op de website www.mvc19.nl inkijken.

Ad 3 Het algemeen jaarverslag wordt gepresenteerd. Het verslag zal na afloop beschikbaar worden gesteld aan de aanwezige leden. Het jaarverslag wordt op de website geplaatst.

Ad 8C Door het overlijden van Henk van Ninhuys is de functie secretaris vrij gekomen. Daarnaast treedt Anne Ploegman af als bestuurslid en stelt zich niet herkiesbaar. Voor de vacante bestuursfunctie draagt het bestuur twee kandidaten voor. Als secretaris dhr. Herm Willems en als algemeen lid van het bestuur dhr. Paul Delissen. Overige kandidaten kunnen zich tot aanvang van de algemene ledenvergadering bij het bestuur melden.

We rekenen op je komst! Mocht je niet aanwezig kunnen zijn, vragen we je om je af te melden via een mail naar hoofdbestuur@mvc19.nl.

Met sportieve groet,

Hoofdbestuur MVC’19

Leave a Reply