Uitnodiging Algemene Ledenvergadering MVC’19

Aan: Alle leden van MVC’19 van 18 jaar en ouder en vertegenwoordigers van onze jeugdleden.

Vrijdag 18 november wordt de Algemene Ledenvergadering 2016 gehouden. We starten om 20.00 uur in de kantine van MVC’19.

Jouw input is belangrijk. Daarom vragen we jou ter voorbereiding op deze ALV om een korte enquête in te vullen. De resultaten van deze enquête worden onder agendapunt 11 gepresenteerd. Wij hopen dat deze resultaten de basis vormen voor een leuke, interactieve en zinvolle discussie over alles wat ons binnen MVC’19 zo bezighoudt.

Klik hier om naar de enquête te gaan.

Ook indien je niet aanwezig kunt zijn, stellen we het op prijs indien je de enquête invult.

De agenda is als volgt:

 1. Opening door bestuur.
 2. Vaststelling notulen ledenvergadering d.d. 20 november 2015. Enkele exemplaren van de notulen liggen voor de vergadering ter inzage in de bestuurskamer, verder kun je de notulen op de website www.mvc19.nl inkijken.
 3. Jaarverslag 2015/2016.
  Het algemeen jaarverslag wordt gepresenteerd. Indien een gedrukte versie klaar is zal het verslag na afloop beschikbaar worden gesteld aan de aanwezige leden. Het jaarverslag wordt op de website geplaatst.
 4. Terugkoppeling Top-D toernooi.
 5. Financieel verslag van de penningmeester over het seizoen 2015/2016 en vaststelling van de begroting voor het seizoen 2016/2017. De cijfers, inclusief een korte toelichting zijn ter inzage aanwezig tijdens de vergadering.
 6. Verslag kascommissie naar aanleiding van de controle over het seizoen 2015/2016.
 7. Benoeming van een stemcommissie door het bestuur en uitreiking van de stembiljetten.
 8. Stemmen en verkiezingen. Het stemmen betreft de onder punt A/B genoemde zaken en voor de verkiezingen verwijzen we naar punt C.
  1. Goedkeuring verslag kascommissie seizoen 2015/2016.
  2. Goedkeuring begroting seizoen 2016/2017.
  3. Verkiezingen (kandidaten kunnen zich tot aanvang van de algemene ledenvergadering bij het bestuur melden)

– aftredend als bestuurslid maar herkiesbaar:

Peter van Diepe
Jim Korthagen
Wim Timmermans

– verkiesbaar als bestuurslid:

Anne Ploegman
Ralf Knubben

– Verkiesbaar als lid kascommissie:

(nog geen kandidaat)

 1. Pauze en tellen van de uitgebrachte stemmen.
 2. Bekendmaking van de uitslag van de verkiezingen onder punt 8.
 3. Vooruitblik en dialoog over de uitslag van de enquête.
 4. Mededelingen.
 5. Rondvraag.
 6. Sluiting en gezellig samenzijn (consumpties tegen gereduceerd bedrag).

We rekenen op je komst! Mocht je niet aanwezig kunnen zijn, vragen we je om je af te melden via een mail naar hoofdbestuur@mvc19.nl.

Met sportieve groet

Hoofdbestuur MVC’19

Leave a Reply