Uitnodiging Algemene Ledenvergadering MVC’19 2018

 

Aan: Alle leden van MVC’19 van 18 jaar en ouder en vertegenwoordigers van onze jeugdleden.

Vrijdag 23 november 2018 wordt de Algemene Ledenvergadering 2018 gehouden. We starten om 20.00 uur in de kantine van MVC’19.

Jullie aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.

De agenda is als volgt:

 1. Vaststelling van de notulen van de vorige algemene vergadering; (Notulen ALV 24 november 2017 Concept-)
 2. Benoemen ereleden;
 3. Jaarverslag van het bestuur;
 4. Verslag Top O-12;
 5. Financieel verslag seizoen 2017/2018;
 6. Verslag van de kascommissie;
 7. Vaststelling begroting 100 jaar MVC’19;
 8. Begroting seizoen 2018/2019;
 9. Vaststelling van de contributies;
 10. Vaststelling van de algemene begroting;
 11. Goedkeuring van de balans en van de staat van baten en lasten en de daarbij behorende toelichting;
 12. Benoeming bestuursleden;

-Aftredend en niet herkiesbaar:                             Ralf Knubben

-Aftredend en herkiesbaar:                                    Paul Grubben

-Aftredend en herkiesbaar als voorzitter:              Wim Timmermans

-Verkiesbaar:                                                         Vacature

 1. Benoeming leden kascommissie

-Aftredend en niet herkiesbaar:                             Tim Cox

-Verkiesbaar:                                                         Hans Smulders

-Verkiesbaar                                                          Vacature

 1. Toekomstperspectief MVC’19 (MVC 100 jaar, Sportieve omgeving, Kantine)
 2. Rondvraag.

 

We rekenen op je komst! Mocht je niet aanwezig kunnen zijn, vragen we je om je af te melden via een mail naar hoofdbestuur@mvc19.nl.

Leave a Reply